ކޮއްކޯއެވެ...!
ނިދަން އޮށޯންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
ނިދިން ތެދުވުމަށްފަހު ކުރާ ދުޢާ
އާ ހެދުމެއް އަޅާއިރު ކިޔާ ދުޢާ
ހެދުން ބަދަލުކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ
ފާޚާނާއަށް ވަންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
ފާޚާނާއިން ނުކުންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
ވުޟޫ ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ކުރާ ދުޢާ
ވުޟޫ ކޮށް ނިމިގެން ކުރާ ދުޢާ
ގެއަށް ވަންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
ގެއިން ނުކުންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
މިސްކިތުން ނިކުންނަމުން ކުރާ ދުޢާ
ބަންގީގެ އަޑު އިވޭ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ
ބަންގި ދުޢާ
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ދުޢާ
ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއް ދިމާވާ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ
ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ
ބާރަށް ވައިޖެހޭ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ
ގުގުރީގެ އަޑު އިވުމުން ކުރާ ދުޢާ
ވާރޭ ވެހޭ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ
ކާން ފަށާއިރު ކުރާ ދުޢާ
ކައި ނިމިގެން ކުރާ ދުޢާ
ކިނބިހި އެޅުމުން ކުރާ ދުޢާ
ރުޅި އަންނަހިނދު ކުރާ ދުޢާ
މަޖިލިސްގެ ކައްފާރާ
ތިމާއަށް ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދީފި މީހާއަށްޓަކައި ކުރާ ދުޢާ
ސަވާރީގެ ދުޢާ
ދަތުރު ދުޢާ
ބާޒާރަށް ވަންނަހިދު ކުރާ ދުޢާ
އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން