##siteName##
 

ވުޟޫ ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ކުރާ ދުޢާ

ކޮންމެ ރަގަޅު ކަމަކަށް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރީގައި ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށައިގަތުމަކީ އެކަމެއްގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ކަމެކެވެ. އެ ގޮތުން ވުޟޫ ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި މިފަދައިން ކިޔަން އާދަކުރާށެވެ.

بِسْمِ الله .

ﷲގެ އިސްމު ފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ.